Stadgar

Föreningen Djurens röst i Sverige DRIS stadga
Fastställt 1 September 2017

 

1 § Ändamål 
Föreningen har som ändamål att verka för att lyfta fram djurens perspektiv och den biologiska mångfaldens betydelse i samhällsplanering, politik, juridik och media, stödja informativa och pedagogiska satstningar som upplyser om djurens naturliga villkor och förmedla nyheter och aktualiteter som berör allt ovan. Föreningen ska motverka att djur ses som saker, ägodel eller ekonomisk råvara, samt grymhet och utnyttjande av djur för människans egoistiska behov. Föreningen ska nätverka med andra organisationer som delar samma värdegrund.
   
2 § Föreningens namn  
Föreningens fullständiga namn är DRIS - Djurens röst i Sverige. Föreningen har sin hemort/säte i Västerås
 
3 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i föreningen genom medlemskap i föreningens grupp DRIS på Facebook, och som delar föreningens värdegrund.
   
4 § Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.   


5 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.   

6 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.
   
7 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
 
8 § Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Föreningens eventuella tillgångar ska överlåtas till djurskyddsverksamhet som årsmötet väljer.  

 

9 § Medlemskap 
Att man delar föreningens värdegrund innebär att föreningens medlemmar är inte aktiva jägare, tillhör ej något jägarförbund eller jaktlag, driver inte kommersiell produktion av animaliska material (kött, mjölkprodukter, ägg, läder, fjäder, päls, fiske), inte heller kommersiellt utnyttjar djur för dobbel, betting och olika tävlignsverksamheter, samt respekterar djurens rätt att leva sina liv i sin naturliga miljö så långt det bara är möjligt.
   
Föreningen accepterar husdjur, och får inte ha synpunkter på vad medlemmarna äter eller har på sig, t ex sätta som krav att styrelseledamöter är veganer.  
Medlemskap beviljas av styrelsen på grund av en muntlig eller skriftlig ansökan. Uteslutning av medlemmar som inte delar värdegrunden kan ske med en majoritetsbeslut inom styrelsen.

   
10 § Medlems skyldigheter och rättigheter 
Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningen, ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till information om föreningens angelägenheter.  

 

11 § Utträde 
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta.   

12 § Årsmötet
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer, även webbmöten kan ske. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast två veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.   

13 § Årsmötets sammansättning och beslutförhet 
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Alla på mötet har yttrande- och förslagsrätt. Fullmakter accepteras inte, däremot deltagande via webben.  
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).  
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande.

 
14 § Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 
*  Fastställande av föredragningslista.
*  Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste   verksamhets-/räkenskapsåret. 
*  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets//räkenskapsåret. 
*  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
*  Fastställande av medlemsavgifter. 
*  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för   kommande verksamhets-/räkenskapsår.    
*  Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år. b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
    c) en suppleant  i styrelsen för en tid av ett år. d) en revisorer för en tid av ett år.  
*   beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande